Устав на НСРОБ

“НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ”

Раздел I. Общи положения

На основание на Конституцията на Република България, гарантираща правата за свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни, или на атеистични възгледи, и правото на сдружаване и асоцииране;
*( изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) На основание на взаимното съгласие на Религиозните общности – учредители (Българска Православна Църква; Мюсюлманско изповедание в България; Обединени Евангелски Църкви; Католическа Апостолическа Екзархия; Арменска Апостолическа Православна Църква; Централен Израилтянски Духовен Съвет), че споделяме общочовешките ценности за любов и мирно съществуване между всички членове на различните вероизповедания в България;
Разбирайки необходимостта от взаимно сътрудничество и съвместни действия за постигане на общи интереси;
Разбирайки необходимостта от респект към уникалността на всяка една религиозна общност и уважение към нейните традиции, обичаи и вяра;
*( изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) Разбирайки необходимостта да се строят мостове и институции, които промотират мира и разбирателството за общото благо на хората;
Ние, ръководителите на шест официално признати Религиозни общности в България, се събрахме на 11.08.2008 година и решихме да основем Неправителствено, междурелигиозно сдружение за извършване на общественополезна дейност, съгласно закона за ЮЛНЦ.

Раздел II. Име и адрес на сдружението

Чл. 1 Сдружението ще носи името: Национален Съвет на Религиозните Общности в България (НСРОБ).
Чл. 2 (изменен с решение на ОС от 30.05.2017г., с решение от 31.05.2018г.) Седалище и адрес на управление на сдружението е: 1000 София, Център, Район Възраждане ул. Пиротска № 3
Чл. 3 Сдружението се учредява за неопределено време.

Раздел III. Предмет на дейността

Чл. 4 Предмет на дейността на сдружението е развитие на сътрудничеството между различните, официално представени в България религиозни общности, за постигане на общи цели за благото на техните членове и на обществото като цяло.
Дейността на сдружението ще се осъществява в обществена полза.

Раздел IV. Цели и средства

Чл. 5 Целите на НСРОБ са:
1. Да съдейства за разпространение на познания между отделните религиозни общности относно техните принципи и ценностна система, свързани с изграждането на мирно и справедливо гражданско общество в България и в света като цяло.
2. Да насърчава разбирателството и взаимните връзки между хората с различни религиозни убеждения в България.
3. (изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) Да предостави възможност за естествен форум и среда, където представителите на различните религиозни общности могат да се срещат на основата на равнопоставеност и да участват в дискусии по важни въпроси от взаимен интерес.
4. Да насърчава създаването на подобни съвети по места в България и да им помага в тяхната работа.
5. Да планира и внедрява съвместни работни програми, на основата на споделени морални ценности в България и страните по света.
6. Да благоприятства за развитие на диалога между религиозните общности и държавните институции, неправителствени и доброволчески организации по въпроси, свързани с развитието на гражданското общество в България.
7. Да съдейства за активното участие на религиозните общности в обсъждането на въпроси, свързани с религиозното възпитание на подрастващото поколение и със семейният кодекс.
8. Да съдейства за създаване на женски и младежки междурелигиозни съвети и форуми по места в България и да поощрява организирането на общи мероприятия и участия в програми в страната и чужбина.
Чл. 6 Средства за постигане на целите са постоянен диалог, широка разяснителна и възпитателна дейност, съвместни мероприятия, семинари и летни лагери, участия в международни програми.

Раздел V. Основни принципи

1. Представителност: Принципът на представителност означава, че в своята дейност НСРОБ признава независимостта на отделните религиозни общности и техните структури, и се съобразява с тях при вземане на своите решения.
2. Субординация: Вземането на решения и тяхното изпълнение от НСРОБ трябва да се основават на принципа за признаване на решенията, взети на ниво местни сдружения, както и на национално ниво.

Раздел VI. Структурата на сдружението е на две нива:

1. Национален съвет на религиозните общности в България
НСРОБ: Националният съвет на религиозните общности в България се състои от Общо Събрание и Управителен Съвет, както и от помощни структури, необходими за реализацията на неговите дейности. Решенията, взети от НСРОБ, са задължителни за местните съвети.
2. Местни съвети на религиозните общности в България
(изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) Местни съвети: Местните съвети се състоят от представители на местните религиозни общности, като, след процедура по приемане, тези представители стават членове на Общото Събрание на НСРОБ.
След признаването му от НСРОБ, всеки местен съвет може да използва символите на НСРОБ за целите на своята дейност, стига това да не противоречи на основните принципи на организацията.
Чл. 7 Всяка местна организация има право да се саморазпусне, след писмено уведомяване на НСРОБ.
Чл. 8 НСРОБ има право да прекрати членството на местен съвет, ако неговата дейност противоречи или вреди на основните принципи, на целите и дейността на НСРОБ.

Раздел VII. Членство и прекратяване

Чл. 9 Членство, права и задължения
1. /изм. с Решение на ОС 03.10.2018г./ Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което заявява готовност да работи активно и доброжелателно за постигане целите на сдружението, в близко взаимодействие, с уважение и търпимост.
2. (изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) Всеки член има право да участва в живота и работата на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.
3. (изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) Всеки член на НСРОБ е длъжно да заплаща определения от Общото Събрание членски внос.
4. (изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) За задълженията на сдружението, юридическите лица – членове на НСРОБ отговарят до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
5. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица, при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 10 (1) (изменен с решение на ОС от 03.10.2018 година) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до сдружението;
2. С изключването;
3. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
4. При отпадане.
Чл. 10 (2) (изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) При поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, решението за изключване се взема от Общото Събрание.
Чл. 10 (3) (изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) Отпадането, поради невнасяне на установения членски внос и системно неучастие в дейността, се констатира от Управителния съвет, въз основа на документи.

Раздел VIII. Органи:

Чл. 11 (1) Върховен орган на сдружението е Общото Събрание.
(2) Управителен орган на сдружението е Управителният Съвет
(3) Председател на Управителния Съвет
Чл. 12 (1) Общото Събрание е висш ръководен орган на сдружението и се състои от всички членове.
(2) /нов Решение на ОС от 03.10.2018г./ ОС се провежда чрез представители от по трима делегати на всеки от членовете му, официално избрани и делегирани от съответните членове на НСРОБ, като един от тях е упълномощен и за официален представил в УС на НСРОБ.
Чл. 13 (1) /измен. с Реш. на ОС от 03.10.2018г./ Общото Събрание има следните права:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет, определени за официални представители от членуващите в НСРОБ религиозни общности;
4. Приема и изключва членове;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. Взема решение за участие в други организации;
7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. Приема бюджета на сдружението;
10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11. Приема отчета за дейността на Управителния Съвет;
12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. Взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1,3,7,9,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на Общото Събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(4) Решенията на Общото Събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото Събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото Събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване
Чл. 14 (1) Общото Събрание се свиква от Управителния Съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последният случай, Управителният Съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото Събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението, по писмено искане на заинтересувани членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото Събрание и по чия инциатива то се свиква.
(3) /измен. с Реш. на ОС от 03.10.2018г./ Поканата се публикува по партидата на сдружението в ТР и РЮЛНЦ, водена от АВ, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум
Чл. 15 /измен. с Реш. на ОС от 03.10.2018г./ Общото събрание на сдружението се счита за законно проведено при присъствието на най-малко 2/3 от представителите по чл. 12 ал. 2. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по- късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и представители да се явят.

Гласуване
Чл. 16 /измен. с Реш. на ОС от 03.10.2018г./ /1/ Всеки представител по чл. 12 ал. 2 има право на един глас
/2/ /нов с Реш. на ОС от 03.10.2018г./ Представител по чл. 12 ал. 2, който не може да присъства на общото събрание може да упълномощи с писмено пълномощно друг представител

Вземане на решения
Чл. 17 (1) (изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година, с Реш. на ОС от 03.10.2018г.) Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от 2/ 3 от присъстващите представители по чл.12 ал. 2, а всички останали решения– с обикновено мнозинство от присъстващите представители по чл. 12 ал. 2.

Чл. 18 (1) (изменен с решение на ОС от 30.05.2017г., с Решение на ОС от 03.10.2018г.) Управителният Съвет се състои от пет членове, определени за официални представители от членуващите в НСРОБ религиозни общности. Членовете на Управителния Съвет са с мандат от две години.
(2) /изменен с решение на ОС от 31.05.2018г./ Управителният Съвет избира от своя състав Председател на ротационен принцип с мандат от две години.
(3) Председателят на Управителния Съвет е и Председател на Сдружението.
(4) Управителният Съвет взема своите решения с абсолютно мнозинство.

Чл. 19 Управителният Съвет има следните права:
1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението, при спазване на изискванията на устава;
4. Подготвя и внася в Общото Събрание проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в Общото Събрание отчет за дейността на сдружението;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. Определя адреса на сдружението;
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат към правата на друг орган.

Чл. 19а /нов с Реш. на ОС от 03.10.2018г./ С решение на управителния съвет може да се учредяват помощни и/ или консултативни органи на сдружението, представители на които могат да присъстват на заседанията, когато се разглеждат въпроси, отнасящи се към дейността им с право на съвещателен глас.

Правомощия на Председателя на Управителния Съвет
Чл. 20 (1) Председателят на УС има следните права:
Осъществява цялостното оперативно ръководство на сдружението, като организира, ръководи и контролира дейността му, съобразно Устава, решенията на Общото Събрание и на Управителния Съвет. При необходимост и за осъществяване дейността на сдружението, той може да сключва трудови или граждански договори с трети лица.
(2) Председателят на УС представлява сдружението пред трети лица. Той може да упълномощи за това и друг член на УС.
Чл. 21 (1) Заседанията на Управителния Съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния Съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседания на Управителния Съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния Съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния Съвет негов член.
(2) Управителният Съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) (изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) Решенията се вземат с абсолютно мнозинство от присъстващите членове на Управителния Съвет.

(5) Управителният Съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния Съвет.
Чл. 22 (1) (изменен с решение на ОС от 30.05.2017 година) УС води книга с протоколите от заседанията на колективните органи на сдружението. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) УС изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията, и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. Финансовия резултат.
(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на УС се представят на хартиен и електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

Раздел IX. Клон /нов с решение от 03.10.2018г./

Чл. 22а /нов с решение от 03.10.2018г./   (1) Клоновете на НСРОБ са основна организационна единица на Сдружението. Те се състоят от местни представители на членовете на НСРОБ и могат да се откриват във всяка териториална единица.
(2) Клоновете на НСРОБ реализират на местно ниво предмета на дейност на сдружението и осъществяват на територията си целта и задачите му в сътрудничество с другите клонове и под ръководството на Управителния съвет.
(3) ОС избира представляващия на клона и определя седалището и адреса на управлението му. Това правомощие може да бъде възложено на Управителния съвет.
(4) Представителят на клона го представлява с обем на представителна власт съобразно предмета на дейност.
Раздел IX. Имущество и финансиране
Чл. 23 (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и парични влогове, служещи за постигане на идеалната цел на сдружението.
(2) Оперативното управление на имуществото се осъществява от Председателя на УС.
(3) Имуществото на сдружението се набира от:
• Членски внос
• Доброволни вноски
• Завещания, дарения, спонсорство

Раздел X. Прекратяване и ликвидация

Чл. 24 (1) Дейността на сдружението се прекратява:
1. С изтичането на срока, за който е учредено;
2. С решение на върховния орган на сдружението;
3. С решение на окръжния съд по седалището на НСРОБ, когато
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, законите и добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
(2) В случаите на ал. 3, прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Чл. 25 (1) При прекратяване на НСРОБ се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2, той се определя от съда по седалището на сдружението.
Преходни и заключителни разпоредби
Параграф 1 (доп. с решение на ОС от 30.05.2017 г. и 03.10.2018г) Този устав е приет и подписан на учредително събрание за създаване на сдружението НСРОБ, проведено на 11.08.2008 г. в София, и е изменен и допълнен с решение на ОС от 30.05.2017 година и решение на ОС от 03.10.2018г., гр. София.
Параграф 2 За неуредените с този устав случаи, както и в тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.