Устав на НСРОБ

„НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“

Раздел I. Общи положения

На основание Конституцията на Република България, гарантираща правата за свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи и правото на сдружаване и асоцииране;

На основание на взаимното съгласие на Религиозните общности в България, че те споделят общочовешките ценности за любов и мирно съществуване между всички членове на различните вероизповедания в България;

Разбирайки необходимостта от взаимно сътрудничество и съвместни действия за постигане на общи интереси;

Разбирайки необходимостта от респект към уникалността на всяка една религиозна общност и уважение към нейните традиции, обичай и вяра;

Разбирайки необходимостта да се строят мостове и институции, които да пропагандират мира и разбирателството за общото благо на хората;

Ние, ръководителите на шест, официално признатите Религиозни общности в България се събрахме на 11.08. 2008 година и решихме да основем Неправителствено между религиозно сдружение за извършване на общественополезна дейност, съгласно закона за ЮЛНЦ.

Раздел II. Име и адрес на сдружението

Чл. 1. Сдружението ще носи името Национален съвет на религиозните общности в България (НСРОБ)

Чл. 2. Седалище на сдружението е бул. Тодор Александров 31, София

Чл. 3. Сдружението се учредява за неопределено време.

Раздел III Предмет на дейността

Чл. 4. Предмет на дейността на сдружението е развитие на сътрудничеството между различните, официално представени в България религиозни общности за постигане на общи цели за благото на техните членове и обществото като цяло.

Дейността на сдружението ще се осъществява в обществена полза.

Раздел IV. Цели и средства

Член 5 Целите на НСРОБ са:

1.       Да съдейства за разпространение на познания между отделните религиозни общности относно техните принципи и ценностна система, свързани с изграждането на мирно и справедливо гражданско общество в България и света като цяло.

2.       Да насърчава разбирателството и взаимните връзки между хората с различни религиозни убеждения в България.

3.       Да предложи естествен форум и среда, където представителите на различните религиозни общности могат да се срещат на основата на равнопоставеност и да участват в дискусии по важни въпроси от взаимен интерес.

4.       Да насърчава създаването на подобни съвети по места в България и да им помага в тяхната работа.

5.       Да планира и внедрява съвместни работни програми, на основата на споделени морални ценности в България и страните по света.

6.       Да благоприятства за развитие на диалога между религиозните общности и държавните институции, неправителствени и доброволчески организации по въпроси, свързани с развитието на гражданското общество в България.

7.       Да съдейства за активното участие на религиозните общности в обсъждането на въпроси свързани с религиозното възпитание на подрастващото поколение и семейният кодекс.

8.        Да съдейства за създаване на женски и младежки между – религиозни съвети и форуми по места в България и да поощрява организирането на съвместни мероприятия и участие в програми в страната и чужбина.

Член 6 .Средства за постигане на целите са постоянен диалог, широка разяснителна и възпитателна дейност съвместни мероприятия, семинари и летни лагери, участия в международни програми

Раздел V Основни принципи

1.                  Представителност

Принципът на представителност означава, че в своята дейност НСРОБ признава независимостта на отделните религиозни общности и техните структури и се съобразява с тях при взимане на своите решения.

2.                  Субординация

Вземането на решения и тяхното изпълнение от НСРОБ трябва да се основават на принципа на признаване на решенията взети на ниво местни сдружения, както и на национално ниво.

Раздел VI Структурата на сдружението е на две нива:

А. Национален съвет на религиозните общности в България

Б. Местни съвети на религиозните общности в България

A.                НСРОБ

Националният съвет на религиозните общности в България се състои от Общо събрание и Управителен съвет, както и от помощни структури необходими за реализация на неговите дейности. Решенията взети от НСРОБ са задължителни за местните съвети.

B.                 Местни съвети

Местните съвети се състоят от представители на местните религиозни общности и техните представители стават членове на общото събрание на НСРОБ след процедура по приемането им от НСРОБ.

Всеки местен съвет, след признаването му от НСРОБ може да използва символите за целите на своята дейност, стига това да не противоречи на основните принципи на организацията.

Член 7. Всяка местна организация има право да се саморазпусне, след писмено уведомяване на НСРОБ

Член 8. НСРОБ има право да прекрати членството на някои от местните съвети, ако неговата дейност противоречи или вреди на основните принципи на дейност и цели на НСРОБ.

Раздел VII Членство и прекратяване

Чл. 9 Членство, права и задължения

1. Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което желае да работи активно и доброжелателно за постигане целите на сдружението в близко взаимодействие, с уважение и търпимост.

2.    Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

3.     Всеки член е длъжен да заплаща определения от Общото Събрание членски внос.

4    . За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

5   . Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму, ако е предвидено в устава.

Чл. 10. (1) Членството се прекратява:

1.  с едностранно волеизявление до сдружението;

2.   със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.   с изключването;

4.   с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

5.   при отпадане.

(2)     решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3)     Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в устава на сдружението.

Раздел VIII Органи

Чл. 11. (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание.

(2)   Управителен орган на сдружението е управителният съвет.

(3)   Председател на Управителния съвет

Чл. 12. Общото събрание е висш ръководен орган на сдружението и се състои от всички членове.

Чл. 13. (1) Общото събрание има следните права:

1.   изменя и допълва устава;

2.   приема други вътрешни актове;

3.   избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4.    приема и изключва членове;

5.   взема решение за откриване и закриване на клонове;

6.   взема решение за участие в други организации;

7.      взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8.   приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9.   приема бюджета на сдружението;

10.     взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11.   приема отчета за дейността на управителния съвет;

12.    отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13.   взема и други решения, предвидени в устава.

Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по- късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2)   Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3)   Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. както и се изпраща по пощата на всички членове на сдружението в същия срок.

Кворум

Чл. 15. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго.

Гласуване

Чл. 16. Всеки член на общото събрание има право на един глас.

Вземане на решения

Чл. 17 (1) Решенията на общото събрание се вземат с абсолютно мнозинство от присъстващите.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 18. (1) Управителният съвет се състои от пет до девет лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица,

които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до шест години.

(2)     Управителният съвет избира от своя състав председател на ротационен принцип за срок от една година.

(3)     Председателят на управителния съвет е и Председател на сдружението.

(4)   УС взима решенията си с абсолютно мнозинство

Чл. 19. Управителният съвет има следните права:

1.     представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2.   осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3.      разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.

4.   подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5.     подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6.     определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7.   определя адреса на сдружението;

8.     взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган,

Правомощия на Председателя на УС

Чл. 20. (1) Председателят на УС има следните права:

осъществява цялостното оперативно ръководство на сдружението като организира, ръководи и контролира дейността му съобразно Устава, решенията на Общото събрание и на УС. При необходимост, той може да сключва трудови или граждански договори с трети лица за осъществяване дейността на сдружението.

(2) Председателят на УС представлява сдружението пред трети лица. Той може да упълномощи за това и друг член на УС.

Чл. 21. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2)   Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3)    Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4)   Решенията се вземат с абсолютно мнозинство от присъстващите.

(5)   Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 22. (1) На събранията на УС се води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2)    УС изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1.    съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2.    размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3.    вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

(3)            финансовия резултат.  Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на УС се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

Раздел IX. Имущество и финансиране

Чл. 23. (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и парични влогове служещи за постигане на идеалната цел на сдружението.

(2)    Оперативното управление на имуществото се осъществява от Председателя на УС.

(3)   Имуществото на Сдружението се набира от :

–   членски внос

–  доброволни вноски

–  завещания, дарения, спонсорство

 

Раздел X. Прекратяване и ликвидация

Чл. 24. (1) Дейността на сдружението се прекратява:

1.   с изтичането на срока, за който е учредено;

2.   с решение на върховния си орган;

3.   с решение на окръжния съд по седалището на НСРОБ когато

а)  не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в)  е обявено в несъстоятелност.

(2) В случаите на ал. 3 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 25. (1) При прекратяване на НСРОБ се извършва ликвидация.

(2)    Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3)    Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2, той се определя от съда по седалището на Сдружението.

Преходни и заключителни разпоредби

Параграф 1..Този устав е приет и подписан на учредително събрание за създаване на сдружението НСРОБ, проведено на 11.08.2008 г в София.

Параграф 2. За неуредените с този устав случаи , както и тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

1.     Българска православна църка

2.     Мюсюлманско изповедание

3.     Арменска апостолическа църква

4.     Централен израилтянски духовен съвет

5.     Обединени евангелски църкви

6.     Католическа екзархия